Sri Guru-devatatma

2018-02-08T22:47:17-08:00Tags: , , , |

Sri Guru’s position in the Rupanuga sampradaya summarised concisely.

By Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj